Sectortafels

De platformen waar afspraken gemaakt zijn om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken, waren de sectortafels. Aan de tafels namen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats. In totaal waren er vijf sectorale tafels.

Deelnemers aan de sectortafels

Aan de sectortafels namen organisaties en bedrijven deel die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn binnen de sector, kennis over de sector kunnen inbrengen en (ook) namens anderen afspraken kunnen maken. Zij kunnen bijdragen door hun eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook door actief anderen te stimuleren om mee te doen en ook minder CO2 uit te stoten en oplossingen te bedenken.

Voorzitters van de sectortafels

Elke sectortafel had een onafhankelijke voorzitter. De voorzitters van de sectortafels hebben de sectortafels samengesteld (op basis van de criteria, zoals geformuleerd in de Kamerbrief van 23 februari 2018). Zij waren verder verantwoordelijk voor de organisatie van hun tafel en de manier waarop de partijen aan tafel afspraken maken. De voorzitters van de tafels waren:

  • Kees Vendrik voor Elektriciteit (later Jan Jacob van Dijk)
  • Diederik Samsom voor Gebouwde omgeving
  • Manon Janssen voor Industrie
  • Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik
  • Annemieke Nijhof voor Mobiliteit

De voorzitters van de sectortafels zaten ook in het Klimaatberaad.

Het centrale doel van het Klimaatakkoord is om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit doel is opgesplitst naar een doelstelling per sector uitgedrukt in megatonnen CO2-emissiereductie. Daarnaast keken de tafels ook verder om ervoor te zorgen dat in 2050 er nog veel minder CO2 uitgestoten wordt. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de doelstelling per sector.

Sectortafel Voorzitter CO2-emissiereductie in 2030
CO2-emissiereductieopgave per tafel
Elektriciteit Kees Vendrik 20,2 megaton
Gebouwde omgeving Diederik Samsom 3,4 megaton
Industrie Manon Janssen 14,3 megaton
Landbouw en landgebruik Pieter van Geel 3,5 megaton
Mobiliteit Annemieke Nijhof 7,3 megaton

Taken van de sectortafels

De sectorale tafels hebben afspraken voor de eigen sector gemaakt om bovenstaande doelstelling te bereiken. Daarnaast gingen zij ook in op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Ze droegen ook zorg voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken.