Kennis- en innovatieagenda

Innovatie is een doorsnijdend thema binnen het Klimaatakkoord, omdat in alle sectoren nieuwe toepassingen nodig zullen zijn om de doelstellingen te halen. De taakgroep innovatie heeft in opdracht van het Klimaatberaad een integrale kennis- en innovatieagenda (IKIA) opgesteld, als onderdeel van het Klimaatakkoord. De agenda laat zien welke kennis en innovatie voor de opgave van het Klimaatakkoord nodig zullen zijn. De agenda stelt kennisinstellingen, departementen en bedrijven in staat om hun eigen programma voor innovatie daarop aan te passen.

De taakgroep bepaalde vijf missies voor 2050, met tussendoelen voor 2030, die leidend zijn voor de IKIA: 

 • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem
 • Een CO2-vrije gebouwde omgeving
 • Grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal
 • Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen
 • Het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal

De taakgroep ziet Systeemintegratie als thema dat op al deze missies invloed heeft.

De kennis- en innovatieopgaven krijgen in de integrale kennis en innovatieagenda vorm in zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Voor klimaat en energie zijn dat er dertien. 

De dertien MMIP's in Energie en Klimaat

Missie A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050:

 • MMIP 1. Hernieuwbare elektriciteit op zee.
 • MMIP 2. Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving.

Missie B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050

 • MMIP 3. Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving.
 • MMIP 4. Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw).
 • MMIP 5. Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht.

Missie C. Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050

 • MMIP 6. Sluiting van industriële kringlopen.
 • MMIP 7. CO2-vrij industrieel warmtesysteem.
 • MMIP 8. Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Missie D. Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen in 2050

 • MMIP 9. Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit.
 • MMIP 10. Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen.

Missie E. In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal

 • MMIP 11. Klimaatneutrale productie food en non-food.
 • MMIP 12. Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik.

Doorsnijdend

 • MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem.

Innovatiebeleid

De missies en MMIP's uit het Klimaatakkoord zijn onderdeel van het innovatie- en topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook voor andere sectoren dan klimaat en energie zijn missies en MMIP's geformuleerd. Tot dit brede innovatiebeleid behoren ook agenda's voor circulaire economie (grondstoffen) en slimme mobiliteit, die raken aan de missies voor klimaat en energie maar een bredere focus hebben dan CO2-emissiereductie. Lees hierover de brief van staatssecretaris Keijzer.

Lees verder in het Klimaatakkoord, hoofdstuk Integrale kennis- en innovatieagenda.

De Integrale Kennis en Innovatie Agenda is uitgewerkt in een document dat in maart 2019 is verschenen. Zie ook de  aanbiedingsbrief van voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad aan minister Wiebes.

Lees verder over de IKIA en de MMIP's op de website van de Topsector Energie.