Klimaatbeleid sterker verankerd

Het klimaatbeleid wordt op een aantal manieren sterker verankerd. Dan gaat het over sterke regie door de Rijksoverheid, andere afspraken met medeoverheden, de instelling van een wetenschappelijke Klimaatraad, de inrichting van breed maatschappelijk klimaatoverleg en de stroomlijning van de klimaatcyclus met de begrotingscyclus.

Betere Rijksregie

De minister voor Klimaat en Energie is de coördinerend minister en eindverantwoordelijk. De vakministers zijn verantwoordelijk voor doelen per sector. Vier keer per jaar bespreken zij de voortgang met de coördinerend minister.
De huidige uitvoeringsoverleggen (UO’S) veranderen. Zij zullen gaan over het totale klimaatbeleid in hun sector in plaats van alleen de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het UO Elektriciteit gaat zich bezighouden met het hele Energiesysteem. De snelheid waarmee het energiesysteem moet worden omgebouwd leidt tot veel complexe coördinatievragenstukken die om strakke regie vragen. Het UO van Landbouw gaat aansluiten bij de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak.  

Afspraken met medeoverheden

Naast sterke Rijksregie is ook de samenwerking nodig met en tussen de medeoverheden. Die wordt daarom geïntensiveerd. Op onderdelen zal het klimaatbeleid gezamenlijk worden aangestuurd. Hiervoor komt een aantal interbestuurlijke programma’s. Om hier de voortgang te bewaken, komt er minimaal vier keer per jaar een Interbestuurlijk Overleg Klimaat en Energie.
 

De Klimaatraad

Er komt een Klimaatraad. Dit is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad, die het beleid beoordeelt en erover adviseert. Het is naar voorbeeld van de Britse Climate Change Committee. De raad krijgt een brede focus op klimaatwetenschap, energie, economie en sociaalmaatschappelijke raakvlakken.
De eerste opdracht is om te adviseren over klimaatneutraliteit in 2050 en wat dit betekent voor de huidige beleidsagenda. Dit advies moet in de tweede helft van 2023 klaar zijn. Jaarlijks levert de raad ‘De staat van het klimaat’ op.aat en Energieverkenning) In het voorjaar wordt het beleidsprogramma geactualiseerd en zo nodig bijgesteld.

Breed maatschappelijk Klimaatoverleg

Met die sterkere Rijksregie stopt de huidige rol van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord (VGO) als plek om de voortgang te bespreken. De rol als breed maatschappelijk platform blijft bestaan. Het wordt een platform voor dialoog, reflectie en krijgt een signaleringsfunctie.

Het platform kan naar eigen inzicht het overleg met partijen en organisaties vormgeven. Zo kan het signalen ophalen, processen aanjagen en de minister gevraagd en ongevraagd adviseren.

Stroomlijning

Het kabinet gaat voortaan twee keer per jaar rapporteren over de voortgang van het klimaatbeleid. Dat sluit daarmee aan bij de begrotingscyclus. In het najaar wordt in de Klimaatnota verantwoording afgelegd op basis van het Dasboard Klimaatbeleid en de cijfers uit de KEV (Klimaat en Energieverkenning). In het voorjaar wordt het beleidsprogramma geactualiseerd en zo nodig bijgesteld.

Lees meer