Hoofdlijnen klimaatbeleid voor landbouw en -gebruik

Via duurzame landbouw, meer CO2-vastlegging in landgebruik, meer duurzame energieopwekking en duurzame brandstoffen moet de CO2-uitstoot in de sector Landgebruik en Landbouw in 2030 nog extra omlaag, tot een restemissie in 2030 van 18,9 Mton voor landbouw en 1,8 tot 2,7 Mton voor landgebruik. Strenger nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord en aanvullende maatregelen uit het Coalitieakkoord moeten daarvoor zorgen.

Enkele hoofdpunten:

Hoofdpunten

 • Klimaat, natuur, stikstof en water worden in onderlinge samenhang aangepakt met een mix van nationale en gebiedsgerichte maatregelen. Voor 1 juli moeten provincies ‘gebiedsprogramma’s' klaar hebben. Daarvoor is ook het nieuwe ‘Transitiefonds’ (€ 25 miljard) bedoeld, bijvoorbeeld voor het opkopen van gebied. De meeste megatonnen zijn te winnen in de veehouderij.
 • De glastuinbouw moet in 2040 klimaatneutraal kunnen zijn. Er is een nieuw samenhangend pakket van (onder andere fiscale) maatregelen, dat al in 2030 leidt tot flink lagere uitstoot.
 • De hoofdlijnen uit het Klimaatakkoord en stikstofaanpak worden verstevigd, zoals:
  • Subsidie voor hoogwaardige mestverwerking
  • Subsidie voor stal- en managementmaatregelen
  • Geïntegreerde aanpak methaan en ammoniak
  • Scherpere ammoniaknormen voor nieuwe stallen
  • Landelijke regeling beëindiging veehouderijen
  • Duurzaam beheer landbouwbodems
  • Veenweide-aanpak: natte veenweides zorgen voor minder uitstoot.
  • Bomen, bos en natuur aanpak; meer bomen en natte natuur.

Lees verder