Kabinet presenteert uitwerking klimaatbeleid

Het kabinet heeft het beleidsprogramma voor het klimaatbeleid gepresenteerd. Het is de uitwerking van het coalitieakkoord en gaat over de komende tien jaar. “We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú gemaakt worden”, aldus Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.

Lees ook het persbericht, het complete Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat en de aanbiedingsbrief van minister Jetten.

Beeld: ©Ministerie van EZK / Ministerie van EZK

Hoger doel in Klimaatwet

De regering wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen. Nu is dat 49 procent. Alle maatregelen leggen de lat hoger, op 60 procent reductie. Als er dan wat tegenzit komt het doel van 55 procent niet in gevaar.

De Klimaatwet wordt hierop aangepast. In 2050 moet de uitstoot tot nul zijn gereduceerd. Mogelijk komen er ook tussendoelen voor 2035 en 2040 in de wet te staan.

Het kabinet zet verschillende instrumenten in. Dan gaat het om subsidiëren, normeren en beprijzen.

Sterkere regie

De overheid versterkt de regie. Vakministers worden in hun sector verantwoordelijk het reductiedoel te halen. Medeoverheden worden nauwer bij het beleid betrokken. Er komt een wetenschappelijke klimaatraad en een breed maatschappelijk klimaatoverleg. Lees ook 'Klimaatbeleid sterker verankerd'.

Uitstoot in 2030

Per sector geeft het kabinet een indicatie af hoeveel er in 2030 nog mag worden uitgestoten.  Daarin moeten de sectoren gebouwde omgeving, landbouw/ landgebruik en de industrie de meeste miljoenen tonnen reduceren. Met een meer circulaire economie bijvoorbeeld ziet het kabinet een potentieel om 2 tot 4 megaton te besparen.
 

Europees beleid

De plannen worden mogelijk aangepast als er duidelijkheid is over de Europese klimaatwetgeving in het kader van ‘Fit for 55’. Dit geldt vooral voor gebouwde omgeving, landbouw/landgebruik, mobiliteit en het deel van de industrie dat nu niet onder het Europese handelssysteem voor CO2 valt.

Van belang is dat de vermindering van uitstoot snel wordt ingezet. Bij de nieuwe berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving in oktober (de Klimaat en Energie Verkenning KEV 2022) moet duidelijk worden of de nieuwe plannen voldoende zijn om aan de hogere EU-eisen te voldoen.

Hernieuwbare energie en energiebesparing

Mede om minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen wil de Europese Commissie snel naar een aandeel van 45 procent hernieuwbare energie in 2030. Het kabinet heeft al aangekondigd meer wind op zee te willen en andere vormen van hernieuwbare energie verder te stimuleren. Ook zijn er hogere ambities voor de productie en import van waterstof en moet een bijmengverplichting van groen gas het doel ook dichterbij brengen.
In dat licht moet er ook meer energie bespaard worden. Mogelijk is daar extra beleid voor nodig. Dat komt dan bovenop de strengere handhaving van de Wet Milieubeheer, de verbreding hiervan naar de grotere industrie en de diverse besparingsmaatregelen in de gebouwde omgeving.

Publieke consultatie

Deze maand start een publieke consultatie. Daarbij kunnen mensen via internet reageren op het beleidsprogramma. Ook zal de Raad van State nog adviseren over het programma. Daarna wordt het vastgesteld.

Verder lezen

Lees ook het persbericht, het complete Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat en de aanbiedingsbrief van minister Jetten.

Het beleidsprogramma is per sector verder uitgewerkt. Ook de thema’s die door alle sectoren heen lopen zijn verder uitgediept. Dan gaat het bijvoorbeeld over circulaire economie, burgerbetrokkenheid en innovatie.