Hoofdlijnen klimaatbeleid voor mobiliteit

Thuiswerken, fietsen, OV, zero-emissie voertuigen, en hernieuwbare brandstoffen voor vrachtverkeer: het kabinet doet daar nog een schepje bovenop. Ook lucht- en scheepvaart ontkomen niet aan beleid.

Het kabinet wil in 2030 voor mobiliteit uitkomen op 24 miljoen ton (Mton) uitstoot, nog 3,5 Mton lager dan in het Klimaatakkoord. Daarvoor moeten voldoende duurzame energiebronnen en -dragers beschikbaar zijn, en de mogelijkheid om die te tanken of te laden. Die reductie werkt ook positief voor stikstof in de natuur, geluidsoverlast en luchtvervuiling. In de uitwerking van het beleid—dit najaar—is veel aandacht ook de praktische consequenties voor burgers en ondernemers.

Een paar hoofdpunten van het beleid:

Wegvervoer

  • Er moeten in 2030 8 miljard minder zakelijke autokilometers worden gereden, dus meer fietskilometers, zuinigere wagenparken, ander werkgeversbeleid. Hiervoor is tot 2030 € 265 miljoen beschikbaar; dit najaar werkt het kabinet een integraal plan uit.
  • Het kabinet onderzoekt of het doel uit het Klimaatakkoord voor personenauto’s (uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s zonder uitstoot) dichterbij kan worden gehaald. Het kabinet wil ook inzetten op stimulering van de overstap voor de automobilist, op strengere normen in de EU en op gedragsverandering en communicatie. In 2030 moeten er 1,7 miljoen laadpunten zijn, waarvan 400.000 openbaar. Daarvoor is in het Klimaatfonds extra geld beschikbaar.
  • In 2030 moeten 250.000 bestelauto’s en 16.000 vrachtwagens emissievrij zijn (van de respectievelijk 1.000.000 en 160.000 in 2050). Er komen in 2025 emissievrije zones voor vracht in 30 tot 40 steden. Er wordt gewerkt aan alternatief goederenvervoer via spoor, emissievrije binnenvaart en buisleidingen.
  • Extra inzet van hernieuwbare brandstoffen en groene waterstof (50 waterstoftanks in 2025). Het kabinet zet het beleid voor biobrandstoffen voort. Er komt ook een EU-handelssysteem voor wegtransport, dat hogere prijzen voor fossiele brandstof tot gevolg zal hebben.

Scheepvaart

  • Omdat Nederland een relatief grote maritieme sector heeft, wil het kabinet dat die sector in ons land zich ontwikkelt tot koploper in duurzame technieken en productie en levering van duurzame brandstoffen. Maar die transitie verkeert nog in een beginfase. Europese en mondiale instrumenten zijn niet snel te verwachten, dus wil Nederland met de sector zelf kijken hoe die transitie sneller kan, onder andere via een project in het Groeifonds.

Luchtvaart

  • De Luchtvaartnota zette eerder al in op verduurzaming, onder andere via bijmenging van 14% biobrandstoffen in 2030. Het kabinet ondersteunt ook een kerosineaccijns op EU-niveau en verhoging van de opbrengsten van ticketbelasting. Het Groeifonds honoreerde recent ook het voorstel voor het project Luchtvaart in Transitie.

Verder lezen