Financiële sector ondertekent Klimaatakkoord

Vijftig banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben op woensdag 10 juli in het bijzijn van minister Wopke Hoekstra van Financiën het Klimaatakkoord ondertekend. Met hun handtekening verplichten zij zich vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2. De financiële sector is hiermee de eerste sector die zich achter het Klimaatakkoord schaart en hoopt dat dit goede voorbeeld wordt gevolgd door andere sectoren.

Financiële sector ondertekent Klimaatakkoord
Beeld: ©David van Dam
Ondertekening commitment financiële sector aan Klimaatakkoord.

Hoewel de financiële sector geen opdracht had gekregen om uit uitstoot van broeikasgassen te verminderen, heeft de sector zelf besloten om klimaatdoelen te stellen aan alle relevante financieringen en beleggingen. Het gaat om in totaal 3.000 miljard euro. De inzet van de financiële sector wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld. Jaarlijks zal de sector een rapport uitbrengen over de resultaten.

Anticiperen op veranderingen

De banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders passen de klimaatdoelstellingen niet alleen toe op de investeringen, leningen en beleggingen die zij doen, maar ook op hun eigen strategie. Klimaatbeleid en ontwikkelingen in CO2-neutrale technologieën kunnen leiden tot snelle veranderingen. Iedereen moet hierop anticiperen, zowel op hiermee verbonden kansen als op bedreigingen. De financiële instellingen zullen niet alleen vaker en meer investeren in duurzame ontwikkelingen, bedrijven en technologieën, maar ook hun huidige klanten aanzetten om minder CO2 uit te stoten en te verduurzamen.

Betere afstemming van financiering

De financiële sector wil bijdragen aan verduurzamingsprojecten om de energietransitie in de verschillende sectoren en in de samenleving goed vorm te geven. Ook gaat de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen, waaronder Invest-NL, versterken om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Kennis en ervaringen delen

De vier financiële koepels (Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie en Dufas) organiseren bijeenkomsten over het meten van en sturen op klimaatimpact. Hierbij is het Platform voor Duurzame Financiering betrokken. Het doel is om onderling kennis en ervaringen te delen. Het gaat hierbij om kennis over zowel financiering van verduurzamingsprojecten als het meten van de CO2-uitstoot van financieringen en beleggingen.

Hieronder vindt u het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord, en een aantal vragen en antwoorden deze verbintenis.