Onderzoek brengt werkelijke waarde van waterstof in kaart

In Nederland gaat dit jaar een aantal projecten van start die meer duidelijkheid zullen geven over de rol van waterstof als energiedrager en grondstof in de energietransitie. In de projecten werken industrie, energiesector, netwerkbedrijven en kennisinstellingen samen.

Waterstofauto
Er rijden al enkele auto's in Nederland rond die op waterstof lopen.

Waterstof komt in de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord vaak voor, onder andere voor gebruik bij  mobiliteit, in de industrie en in gebouwen. Waterstof wordt nu al ingezet in de industrie. Die waterstof wordt nog gemaakt uit fossiele brandstoffen. Als het vrijkomende broeikasgas CO2 kan worden afgevangen, hergebruikt of opgeslagen, kan dat wellicht al voor 2030 bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Waterstof is vooral op termijn aantrekkelijk, omdat het zonder emissies (namelijk met groene elektriciteit en elektrolyse) kan worden gemaakt uit water. Waterstoftechnologie wordt daarom wel gezien als de sleutel voor de energietransitie, als ‘duurzame systeembrandstof’ waarmee de energie uit het wisselende aanbod van duurzame elektriciteit uit zon en wind vast kan worden vastgelegd. Waterstof kan vervolgens worden gebruikt als grondstof en brandstof, ook voor het (weer) opwekken van elektriciteit zonder broeikasgassen.

Opschaling en innovatie

De waterstof van de toekomst moet nog wel een lange ontwikkeling doormaken, met de industrie en de energiesector als centrale spelers. Allereerst is het nodig dat er voldoende duurzame elektriciteit beschikbaar is. Opschaling en innovatie van industriële productie moeten de kostprijs ook sterk omlaag brengen.

De samenwerking van industrie, energiesector, kennisinstellingen en netwerkbedrijven is bedoeld om de mogelijkheden van alle kanten te belichten en de werkelijke waarde van waterstof in kaart te brengen. “Deze projecten markeren de eerste, belangrijke stappen naar serieuze CO2-emissiereductie in een zeer belangrijke sector, namelijk de industrie,” aldus Jörg Gigler, directeur TKI Nieuw Gas.

De samenwerking wordt mede gefinancierd door het ministerie van EZK, begeleid door TKI Energie en Industrie en TKI Nieuw Gas en het Institute for Sustainable Proces Technology (ISPT).

Op de website van de Topsector Energie leest u meer over de grootschalige waterstofproductie-onderzoeksprojecten.