Bedrijven en organisaties in de sector Landbouw en landgebruik willen de uitstoot van de broeikasgassen methaan, lachgas en CO2 verminderen: bij elkaar 3,4 miljard kilogram minder in 2030. Dit kan door een overgang naar een internationaal concurrerende agrofoodsector die met innovatieve methoden bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening.

Voorstellen voor de landbouw en het landgebruik

De sectortafel Landbouw en landgebruik stelt voor om kringlopen op bedrijfs- en regionale schaal te sluiten. Uitstoot van broeikasgassen wordt tot een minimum beperkt door onder meer een warme sanering van de varkenshouderij en stalaanpassingen en verbeterd diervoer in de melkveehouderij.

Met klimaatslimmer landgebruik wordt meer CO2 vastgelegd in bodems en vegetatie. De sector benut warmte uit de aarde en draagt bij aan hernieuwbare productie uit wind, zon en lokale biomassa. Ook de consument levert een bijdrage door halvering van voedselverspilling in 2030 en verschuiving in de verhouding dierlijk - plantaardig eiwit in het dieet.

Hoe de sector Landbouw en landgebruik dat wil doen, leest u in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – Landbouw en landgebruik.