Landbouw en landgebruik

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Een ingewikkelde uitdaging, daar een deel van de uitstoot van broeikasgas niet te vermijden is: koeien produceren methaan en uit kunstmest komt lachgas vrij, beide broeikasgassen. Anderzijds legt de sector ook CO2 vast: in de bomen, de bodem en het gras. Dat draagt weer bij aan de reductiedoelstelling.

Het klimaatbeleid staat ook niet op zichzelf, maar is onderdeel van de noodzakelijke verduurzaming van onze voedselproductie en -consumptie. Er is dan ook zo veel mogelijk synergie gezocht met andere doelen, zoals beschreven in de visie Landbouw, Natuur en Voedsel ‘Waardevol en verbonden’. Voor ondernemers is dit van groot belang, omdat de verschillende maatregelen samenkomen op het boerenerf. Een integrale aanpak maakt de slagingskans groter.

Hieronder vind je de afspraken voor Landbouw en landgebruik in woord en beeld.

Uitvoering afspraken

De uitvoering van de afspraken voor Landbouw en landgebruik valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op de website van het ministerie van LNV vind je meer informatie over specifieke onderwerpen, zoals dierenwelzijn, mest, natuur en biodiversiteit.

De infographic is vrij te gebruiken, zowel digitaal als voor drukwerk. Voor digitaal gebruik is er ook een versie zonder tekst beschikbaar. Je kunt hier de infographic downloaden. De Engelstalige versie van de infographic vind je hier.

Duurzame kringlooplandbouw

De veehouderij is een belangrijke sector voor de klimaataanpak. Om de emissiereductie te verbeteren, heeft het kabinet een concreet pakket aan maatregelen uitgewerkt voor een geïntegreerde voer- en diergerichte aanpak van methaan en ammoniak voor de melkveehouderij. Zo kan de emissie van deze stoffen in samenhang worden aangepakt. Daarnaast neemt het kabinet het voortouw in het uitwerken van regelingen voor het stimuleren van innovaties en investeringen in duurzame en emissiearme stalsystemen.

Slimmer en duurzamer gebruik van land

Aanpassing van het waterpeil in de veenweidegebieden leidt tot verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Ook komt er geld om de uitstoot van emissies rondom Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur in deze gebieden te versterken. Extra aanleg van bomen en bos leidt tot meer koolstofopslag. En minimale grondbewerking en gebruik van lichtere machines leidt tot reductie van CO2-uitstoot.

Glastuinbouw

We gaan werken aan schone glastuinbouw door meer gebruik te maken van restwarmte, energiezuinige elementen in kassen te stimuleren, aardwarmte te benutten en door ongeveer 300 hectare kassen jaarlijks te moderniseren.

Klimaatvriendelijke consumptie

Ook voor klimaatvriendelijke consumptie zijn afspraken gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het tegengaan van voedselverspilling.

Alle afspraken in detail

Lees de precieze afspraken in het hoofdstuk Landbouw en landgebruik in het Klimaatakkoord.