Waar gaat het Klimaatakkoord wel en niet over?

In het Ontwerp van het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om 49% emissiereductie van broeikasgassen te realiseren. Het kabinet heeft daar in het Regeerakkoord plannen voor afgesproken, maar partijen mogen met betere ideeën komen. De enige onderwerpen waarvan het kabinet heeft gezegd dat ze niet ter discussie staan, zijn:

  • de nationale doelstelling van 49% en de reductieopgave in megatonnen die daaruit voortvloeit;
  • de vanuit de overheid beschikbare financiële middelen;
  • het stoppen van elektriciteitsproductie met kolen, uiterlijk in 2030; en
  • de minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitsopwekking.