Waar zijn de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting op gebaseerd en waarom moet ik deze kosten zelf betalen?

Bewoners van huizen kunnen er nu al voor kiezen om zonder aardgas hun huis te verwarmen of te koken. Zij kunnen hun gasleiding laten afsluiten. Het afsluiten van de gasleiding kost geld. De netbeheerder moet daarvoor werkzaamheden verrichten. Dit is bijvoorbeeld het openen van de stoep. De netbeheerders rekenen de kosten voor deze werkzaamheden door aan de bewoners. Deze kosten zijn meestal rond de 600 euro. Binnen de regulering van de netbeheerder geldt dat handelingen van de netbeheerder, die het gevolg zijn van een verzoek van één afnemer, bij deze afnemer in rekening worden gebracht. Dit is het gevolg van het uitgangspunt van kostenoriëntatie uit de Gaswet, als ook de Elektriciteitswet 1998.

De Tweede Kamer heeft eind 2018 vragen gesteld over die soms hoge kosten. Verantwoordelijk minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft toen onder andere geantwoord: “Er vindt overleg plaats met de netbeheerders om deze afsluitkosten zo laag mogelijk te krijgen. De netbeheerders hebben toegezegd hieraan te gaan werken en met één uitvoeringssystematiek te komen.” Op 12 november 2019 heeft Minister Wiebes aan de Tweede Kamer geschreven dat langdurig verzegelen van gasaansluitingen niet veilig is en niet gebruikt kan worden om de kosten zo laag mogelijk te houden.

In maart 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kosten van de afsluiting 50/50 te verdelen tussen de netbeheerder en de bewoner. Om dit te regelen moet de toezichthouder ACM de zogenaamde ‘Tarievencode gas’ aanpassen. De netbeheerders hebben hiervoor een wijzigingsvoorstel gedaan. De ACM heeft, na beoordeling van dit voorstel, aangeven dat de motie niet kan worden uitgevoerd binnen het bestaande juridische kader. Minister Wiebes gaf tijdens AO Klimaat & Energie van 28 oktober 2019 aan dat hij onderzocht hoe de motie alsnog kon worden uitgevoerd.  

In februari 2020 heeft de Tweede Kamer, bij de behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet 1998, een amendement aangenomen die de Gaswet wijzigt waardoor de motie verder uitgewerkt kon worden. Het wetsvoorstel is op 9 juni door de Eerste Kamer aangenomen en op 9 juli gepubliceerd. De minister heeft op 23 juni een regeling vastgesteld die voorschrijft hoe de afsluitkosten moeten worden verdeeld zodat uitvoering aan de motie kan worden gegeven. De beoogde inwerkingtreding van de regeling is 1 oktober 2020. Hier zit enige tijd tussen omdat de regeling eerst aan de Eerste en Tweede Kamer moet worden voorgelegd. Vervolgens moet de ACM ter uitvoering van de regeling de Tarievencode gas aanpassen. De ACM is bezig met de voorbereiding hiervan. Pas als de ACM de tarievencode gas heeft gewijzigd worden de afsluitkosten gehalveerd.

We zullen dit antwoord aanpassen zodra meer bekend is over deze kwestie [update 29 juli 2020].