Waar zijn de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting op gebaseerd en waarom moet ik deze kosten zelf betalen?

Bewoners van huizen kunnen er nu al voor kiezen om zonder aardgas hun huis te verwarmen of te koken. Zij kunnen hun gasleiding laten afsluiten. Het afsluiten van de gasleiding kost geld. De netbeheerder moet daarvoor werkzaamheden verrichten. Dit is bijvoorbeeld het openen van de stoep. De netbeheerders rekenen de kosten voor deze werkzaamheden door aan de bewoners. Deze kosten zijn meestal rond de 600 euro. Binnen de regulering van de netbeheerder geldt dat handelingen van de netbeheerder, die het gevolg zijn van een verzoek van één afnemer, bij deze afnemer in rekening worden gebracht. Dit is het gevolg van het uitgangspunt van kostenoriëntatie uit de Gaswet, als ook de Elektriciteitswet 1998.

De Tweede Kamer heeft eind 2018 vragen gesteld over die soms hoge kosten. Verantwoordelijk minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft toen onder andere geantwoord: “Er vindt overleg plaats met de netbeheerders om deze afsluitkosten zo laag mogelijk te krijgen. De netbeheerders hebben toegezegd hieraan te gaan werken en met één uitvoeringssystematiek te komen.” Op 12 november 2019 heeft minister Wiebes aan de Tweede Kamer geschreven dat langdurig verzegelen van gasaansluitingen niet veilig is.

In maart 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kosten van de afsluiting tenminste 50/50 te verdelen over netbeheerder en huiseigenaar. De netbeheerders hebben naar aanleiding van de motie, op verzoek van Minister Wiebes, een voorstel tot wijziging van de tariefstructuur ingediend bij de toezichthouder ACM. De ACM heeft, na beoordeling van dit voorstel, onze Minister geïnformeerd dat zij het op basis van het huidige juridische kader het voorstel van de netbeheerders niet kan vaststellen. Minister Wiebes heeft tijdens AO Klimaat & Energie van 28 oktober 2019 aangeven dat hij nu onderzoekt hoe het juridisch kader aangepast kan worden zodat de motie alsnog kan worden uitgevoerd.

Op 18 februari jl. is in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel tot wijziging van de Gaswet en Elektriciteitswet. Dit voorstel is aangenomen. Onderdeel van dit voorstel is een amendement van het kamerlid Van der Lee waardoor de Gaswet gewijzigd wordt op een manier dat de motie over de afsluitkosten wel uitgevoerd kan worden. Minister Wiebes heeft tijdens de wetsbehandeling zijn steun uitgesproken voor dit amendement. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan kan de motie verder uitgewerkt worden. De wetswijziging zorgt dus niet voor een directe verlaging van de afsluitkosten.

We zullen dit antwoord aanpassen zodra meer bekend is over deze kwestie [update 26 februari 2020].