Voortgangsoverleg stuurt ideeën ‘55%’ door naar minister

Op verzoek van minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat heeft het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord de afgelopen maanden suggesties en plannen opgehaald voor het invullen van een verhoogd EU-klimaatdoel voor 2030: 55% minder broeikasgassen. In een brief met vier bijlagen stuurt voorzitter Ed Nijpels deze ideeën door.

Motie

De brief is het antwoord op het verzoek van de minister aan het Vorotgangsoverleg om mede invulling te geven aan de motie van Kamerleden Sienot (D66) en Dik-Faber (CU). Die motie verzoekt het kabinet om met diverse partijen in gesprek te gaan en voorstellen op te halen over hoe Nederland kan voldoen aan dat verhoogde EU-doel. Die zijn bedoeld als aanvulling op de resultaten van de ambtelijke Studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal, onder leiding van Laura van Geest. De studiegroep-Van Geest rapporteerde al in januari over de opties.

Het Voortgangsoverleg heeft input gevraagd en gekregen uit de brede samenleving, bij het maatschappelijk middenveld (bijlage 1) en bij de klimaatakkoordpartijen. De input bestaat uit position papers (bijlage 2), voorstellen voor additionele maatregelen (bijlage 3), en vragen en suggesties uit de brede samenleving (bijlage 4).