Brief motie Sienot

Brief van voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de invulling die is gegeven aan de motie Sienot/Dik-Faber (Kamerstuk 35570 XIII, nr. 37). Die motie verzoekt het kabinet om met diverse partijen in gesprek te gaan en voorstellen op te halen over hoe Nederland kan voldoen aan het verhoogde EU-doel van 55 procent minder broeikasgassen in 2030.

Het Voortgangsoverleg heeft op verzoek van de minister mede-uitvoering gegeven aan de motie en input opgehaald in de brede samenleving, bij het maatschappelijk middenveld en bij de klimaatakkoordpartijen. Er zijn position papers (bijlage 2), voorstellen voor additionele maatregelen (bijlage 3), en vragen en suggesties uit de brede samenleving (bijlage 4).