Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de 2e helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak. 'Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken', aldus minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 'De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.'

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Er worden vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema's die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

De sectortafels en het Klimaatberaad krijgen ieder een onafhankelijke voorzitter:

  • Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom
  • Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof
  • Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen
  • Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik
  • Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel
  • Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels

Deelnemende partijen per sectortafel

Sectortafel Elektriciteit

Eneco, Energie Nederland, ENGIE, FME, FNV, Gasunie, Greenpeace, Interprovinciaal Overleg, Natuur en Milieufederaties, Netbeheer Nederland, Nuon, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, ODE-decentraal, RWE, Shell, TenneT, TNO, TU Eindhoven en NERA, Unie van Waterschappen, Vandebron, Vereniging voor Energie, Milieu en Water, een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Sectortafel Gebouwde omgeving

Aedes, Bouwagenda, Bouwend Nederland, Eneco mede namens de energiebedrijven, FNV, Geothermie sector, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Milieudefensie, namens Greenpeace, Natuur & Milieu en Natuur & Milieufederaties, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie mede namens TKI Urban Energy, Netbeheer Nederland, PO-raad en VO-raad mede namens VSNU, Stadsverwarming Purmerend mede namens Eneco, Nuon, Ennatuurlijk en HVC, Stroomversnelling, Triodos, UNETO-VNI en Platform Duurzame Huisvesting, Unie van Waterschappen, Verduurzaming zorgvastgoed en sport, Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Woonbond.

Sectortafel Industrie

FNV, Greenpeace, Interprovinciaal Overleg, Natuur & Milieu, Unie van Waterschappen, vertegenwoordiger industriecluster Chemelot, vertegenwoordiger industriecluster Noord NL, vertegenwoordiger industriecluster Noordzeekanaalgebied, vertegenwoordiger industriecluster Rotterdam/Moerdijk, vertegenwoordiger industriecluster Zeeland, vertegenwoordiger overheid, vertegenwoordiger werkgroep grote uitstoters, vertegenwoordiger werkgroep kleinere uitstoters en nieuwe groeimarkten, een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Sectortafel Landbouw en landgebruik

Agrifirm/Agro NL, Brancheorganisatie Akkerbouw, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, FNV, Greenport Holland, Interprovinciaal Overleg, LTO Glaskracht, LTO Nederland, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, Nederlandse Zuivel Organisatie, Rabobank, Terreinbeherende organisaties, Unie van Waterschappen, een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Sectortafel Mobiliteit

Accenture (namens platform Anders Reizen), ANWB, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Fietsersbond, FNV, GVB, Interprovinciaal Overleg, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Biobrandstoffen, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NS, RAI, TLN / VNO-NCW mede namens MKB-Nederland, Topsector Logistiek, Unie van Waterschappen, Vereniging Elektrische Rijders, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen, een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Klimaatberaad

De kern van het Klimaatberaad bestaat uit Ed Nijpels (voorzitter), Kees Vendrik (Elektriciteit), Diederik Samsom (Gebouwde omgeving), Manon Janssen (Industrie), Pieter van Geel (Landbouw en landgebruik), Annemieke Nijhof (Mobiliteit), en de directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De kern van het Klimaatberaad wordt ondersteund door CNV, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, mede namens Groene Zaak en MVO Nederland, FNV, Greenpeace, Interprovinciaal Overleg, Jonge Klimaatbeweging, Milieudefensie, MKB-Nederland, Natuur & Milieu, Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW.

De voorzitters van de sectortafels hebben, in afstemming met de verantwoordelijk bewindspersonen, de sectortafels samengesteld op basis van de criteria zoals geformuleerd in de TK-brief van 23 februari jl. Aan de tafels nemen partijen deel die een concrete bijdrage leveren aan de transitie binnen de sector, kennis over de sector inbrengen en met mandaat afspraken kunnen maken.

De voorzitters van de sectortafels zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hun tafel en de wijze waarop zij tot afspraken komen.  Per tafel kan sprake zijn van subtafels en/of werkgroepen, waaraan ook partijen kunnen deelnemen die niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst.

In het voorjaar zullen via de website van het Klimaatakkoord de organogrammen per sectortafel worden gepresenteerd.