Biomassa

Het kabinet is ervan overtuigd dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave.

Biomassa wordt in alle klimaatsectoren gebruikt als energiebron. In de landbouw is biomassa belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en de koolstofvoorraad in de bodem. Op termijn zal biomassa daarnaast ook in toenemende mate als materiaal en grondstof kunnen gaan dienen. Een zo optimaal en zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare hoeveelheid biomassa is gewenst om zoveel mogelijk klimaatwinst te boeken en de economische waarde van biomassa te vergroten. Aan de sectortafels is vooralsnog vooral gesproken over de inzet van biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen met als doel CO2-emissies terug te dringen. Uitgangspunt is dat alleen duurzame biomassa werkelijk bijdraagt aan verduurzaming van de economie en dat duurzame biomassa op mondiaal niveau op termijn schaars zal zijn.

Lees verder in het Klimaatakkoord, hoofdstuk Biomassa.

Biomassa is plantaardig en dierlijk materiaal dat gebruikt kan worden als brandstof of grondstof. Dat kan bijvoorbeeld hout zijn, snoeiafval, afval uit de voedingsindustrie, dierlijke mest of olie uit zaden. In het Klimaatakkoord zijn er veel toepassingen denkbaar met biomassa.

Mogelijke toepassingen van biomassa

  • Industrie: In de industrie is duurzame biomassa op de lange termijn een oplossing als vervanger van grondstoffen die we nu uit aardolie en aardgas maken, zoals voor plastics.
  • Mobiliteit: Biomassa kan een tijdelijke optie zijn als biobrandstof voor zwaar wegtransport, lucht- en scheepvaart. Dan is het een tussenoplossing in de overschakeling naar elektrische aandrijving of aandrijving met groene waterstof.
  • Gebouwde omgeving: In de gebouwde omgeving kan biomassa ingezet worden als bouwmateriaal, bijvoorbeeld hout voor constructie of vezels voor isolatie. Ook kan biogas het aardgas vervangen bij de verwarming van gebouwen.
  • Energie-opwekking: Hout en ander materiaal kunnen steenkool vergangen bij het opwekken van stroom. De industrie kan biomassa gebruiken als brandstof voor productieprocessen die veel energie vragen, zoals de productie van glas en staal. Daarvoor wordt nu meestal aardgas gebruikt.

Dubbele toepassing

Biomassa kan ook een dubbele toepassing hebben. Als eerste stap worden er dan uit de biomassa grondstoffen voor de industrie gehaald. Het materiaal dat overblijft, kan dan als brandstof dienen om stroom mee op te wekken of als brandstof voor industriële processen waar veel hitte of energie voor nodig is.

[...]

Lees verder in het Klimaatakkoord, hoofdstuk Biomassa.