Uitvoering van het Klimaatakkoord

De praktische uitvoering van alle afspraken uit het Klimaatakkoord gebeurt in de zogenoemde Uitvoeringsoverleggen. Het Voortgangsoverleg bewaakt de samenhang in de uitvoering.

Op deze pagina lees je meer over hoe de uitvoering van het Klimaatakkoord is georganiseerd en wordt gevolgd. Dat wordt ook wel 'monitoring, borging en governance' genoemd.

Uitvoeringsoverleg per sector

De praktische uitvoering van alle afspraken uit het Klimaatakkoord gebeurt in de zogenoemde Uitvoeringsoverleggen. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de betrokken departementen. Deze uitvoering borduurt voort op de indeling van de tafels waaraan het Klimaatakkoord tot stand kwam.

Ministerie

Onderdeel

Voorzitter

Binnenlandse Zaken

Gebouwde omgeving

Maarten van Poelgeest

Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit

Landbouw en Landgebruik

Pieter van Geel

Infrastructuur en Waterstaat

Mobiliteit

Pieter Litjens

Economische Zaken en Klimaat

Elektriciteit

Jan Jacob van Dijk

Economische Zaken en Klimaat 

Industrie

Carolien Gehrels

De partijen die aan tafel zaten bij de onderhandelingen en hun steun aan het akkoord geven, nemen ook deel aan het uitvoeringsoverleg voor hun sector. Elk sectoroverleg werkt aan de hand van de Uitvoeringsagenda die het verantwoordelijke ministerie op basis van het Klimaatakkoord opstelt en volgt de voortgang met behulp van een voortgangsmonitor.

Voortgangsoverleg

Het Voortgangsoverleg is ingesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister van EZK is ook de eindverantwoordelijke. Ed Nijpels is door minister Wiebes gevraagd om dit Voortgangsoverleg voor te zitten.

Het Voortgangsoverleg bewaakt de samenhang in de uitvoering. Naast de voorzitter en een hoge ambtenaar bestaat dit overleg uit tien personen. Dat zijn de vijf voorzitters van de Uitvoeringsoverleggen. Ook zitten er de vijf kopstukken in van de uitvoeringsstructuren die gaan over de onderwerpen die van belang zijn voor meer onderdelen van de uitvoering tegelijk.

Dwars door alle sectoren

Voor de onderwerpen die voor meer sectoren tegelijk van belang zijn, zijn ook overleggen in het leven geroepen. Dat geldt voor Innovatie, Regionale Energiestrategieën (RES), Arbeidsmarkt en Scholing, Financiering en de Circulaire Economie.

Uitvoeringsstructuur

Voorzitter

Innovatie

Manon Janssen, boegbeeld topsector Energie

Nationaal Programma RES

Kristel Lammers, directeur NP-RES

Arbeidsmarkt en scholing

Mariëtte Hamer, voorzitter SER

Financiering

Femke de Vries, o.a. bijzonder hoogleraar RUG

Circulaire Economie

Annemarie Rakhorst, Circulair/duurzaam ondernemer

Kader: Klimaatwet

De Klimaatwet is het wettelijke kader voor het Klimaatakkoord.

  • Het Klimaatakkoord zal (een groot deel van) de invulling van het Klimaatplan vormen, waarvoor het eerste voorstel in 2019 verscheen.
  • In de Klimaatnota, die voor het eerst verschijnt in 2020, kan het kabinet indien nodig aanvullend beleid aankondigen.
  • Die noodzaak kan blijken uit de jaarlijkse Klimaat- en Energie Verkenning (KEV), waarin Planbureau voor de Leefomgeving de laatste berekeningen publiceert van de verwachte uitstoot in 2030. Deze KEV is in 2019 voor het eerst verschenen.

Dit heet de 'borgingscyclus'.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schreef in de brief aan de Tweede Kamer waarmee hij in de zomer 2019 het Klimaatakkoord aanbood, dat de ondertekenaars van het Klimaatakkoord (waaronder het Rijk) vooral zelf verantwoordelijk blijven voor het uitvoeren van hun eigen onderdelen van het akkoord.

Monitoring

In de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die sinds 2019 jaarlijks in het najaar verschijnt, rapporteert PBL over de verwachte CO2-emissies in 2030, op basis van de stand van zaken rondom de klimaat- en energiehuishouding in Nederland en te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Het referentiescenario in de KEV wordt jaarlijks geactualiseerd.

Er komt ook een voortgangsmonitor waarmee de uitvoeringsoverleggen voor hun  sector de voortgang in de maatregelen en afspraken kunnen volgen.