Worden er in het Klimaatakkoord maatregelen opgenomen om de veestapel in te krimpen?

Bij veehouderij komen broeikasgassen vrij, met name methaan en lachgas. Dit heeft een negatieve invloed op het klimaat. De sectortafel Landbouw en landgebruik moet zorgen dat er in 2030 3,5 megaton minder broeikasgas wordt uitgestoten. De tafel werkt aan maatregelen om dit te bereiken. Het gevolg van diverse maatregelen kan zijn dat de veestapel inkrimpt. Maar inkrimping is geen doel op zich.

In het Regeerakkoord geeft het kabinet aan dat technische maatregelen om CO2 te reduceren de voorkeur hebben boven inkrimping. Door bijvoorbeeld de import van veevoer te verminderen en meer veevoer zelf te verbouwen, kan een boer op zijn land minder dieren houden omdat meer ruimte nodig is voor teelt van veevoer. Ook krimpt de veestapel als dieren langer gehouden worden voor ze geslacht worden (levensduurverlenging). Verder wil het kabinet consumenten stimuleren meer plantaardige eiwitten te eten en te drinken in plaats van dierlijke.