Gaat de uitvoering van het Klimaatakkoord ten koste van de natuur in Nederland?

Nee, het is een verplichting om de natuur en de biodiversiteit in Nederland in stand te houden én te verbeteren. De maatregelen in het Klimaatakkoord zijn erop gericht zowel voor het klimaat als voor de natuur goed zijn, bijvoorbeeld door vernatting van veenweidegebieden én voorkomen van uitstoot van stoffen in de landbouw die voor de natuur schadelijk is. Ook worden voor het klimaat negatieve gevolgen van natuurbeleid, zoals het kappen van bomen, voorkomen of gecompenseerd.

De voorstellen in de sectoren Landbouw en Landgebruik zijn – waar mogelijk – verbonden aan de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze visie stelt kringlooplandbouw centraal, en werkt zo ook aan natuur-inclusievere landbouw en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen én biodiversiteit.

Zie paragraaf 4.5 van het hoofdstuk Landbouw en landgebruik in het Klimaatakkoord.