Lijst ondertekenaars geactualiseerd

Het overgrote deel van alle partijen die waren betrokken bij de totstandkoming heeft inmiddels het Klimaatakkoord onderschreven. De geactualiseerde lijst telt 76 bedrijven en organisaties.

Met de ondertekening bevestigt een ondertekenaar drie belangrijke elementen uit het Klimaatakkoord:

  • De urgentie van het klimaatprobleem.
  • Bijdragen aan het doel: in 2030 een 49% lagere uitstoot van broeikasgas dan in 1990.
  • De uitvoering van de afspraken waar de partij zelf bij betrokken is.

De meeste ondertekenaars zijn ook weer betrokken bij de uitvoeringsoverleggen (per sector) die de afspraken binnen het Klimaatakkoord bijhouden, of bij andere overleggen. Het overzicht bevat (coalities van) instellingen, ngo’s en bedrijven. Ook koepelorganisaties committeren zich namens een brede achterban (zoals VNO-NCW).

Sommige partijen hebben niet ondertekend, omdat zij sommige afspraken in het Klimaatakkoord onvoldoende vinden. Hoewel zij niet direct aan tafel zitten bij een uitvoeringsoverleg, blijven ze in veel gevallen wel betrokken.

Het recentste overzicht dateert van  april 2020.