De effecten van een nationale heffing op broeikasgassen in de industrie

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht PWC de effecten van een nationale heffing op industriële broeikasgasemissies. Zij vergelijken daartoe in welke mate de uitstoot van broeikasgassen door de overheid is beprijsd in Nederland en in een selectie van andere landen. Daarnaast wordt geanalyseerd welk effect een nationale heffing op broeikasgasemissies in Nederland kan hebben op productie- en investeringsbeslissingen op boardroomniveau.