Kamerstuk - De effecten van de overwogen vormgeving van de nationale heffing op broeikasgasemissies in de industrie

Het kabinet heeft onderstaand document gebruikt in zijn voorstel voor het maatregelenpakket voor de industrie.