Wat was de opdracht aan de Elektriciteitstafel? Kwam kernenergie aan de orde?

De opdracht was: Maak afspraken over verduurzaming van de E-productie in NL die kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak, in lijn met het kabinetsdoel van 49% in 2030. Daarbij golden twee randvoorwaarden:

    • elektriciteit is een markt, het zijn de bedrijven (en coöperaties) die investeren en de productie voor hun rekening nemen. Niet de overheid.
    • de overheid kiest geen technologie. Het is aan marktpartijen om hun opwek te kiezen, mits CO2 neutraal.

De afspraak uit het coalitieakkoord van Rutte III om in 2030 stroomproductie uit kolen te verbieden, maakte geen onderdeel uit van de onderhandelingen.

Wie kwam er aan tafel?

In lijn met de opdracht van de minister, heeft de voorzitter diverse marktpartijen uitgenodigd die op dat moment verantwoordelijk waren voor een substantieel deel van de stroomproductie in Nederland. Daarnaast zijn partijen uitgenodigd die konden zorgen voor bestuurlijk en  maatschappelijk draagvlak en verbinding hadden met wetenschap, kennis en innovatie.

Wie kwam niet aan tafel?

In lijn met de opdracht van de minister, heeft de voorzitter de keuze gemaakt om geen partijen uit te nodigen die over kennis beschikten omtrent, dan wel een voorkeur hadden voor 1 specifieke technologie. Verschillende verzoeken van vertegenwoordigers/pleitbezorgers van blauwe energie, kernenergie, waterstof, ijzerpoeder en wind op zee om een stoel aan de hoofdtafel te krijgen zijn om deze reden niet gehonoreerd. Hun materiaal en pleidooien is gedeeld met de deelnemers.

Wat was de rol van technologieën - zoals blauwe energie, kernenergie, waterstof, ijzerpoeder en wind op zee -  in de gesprekken?  

Alle deelnemers van de elektriciteits-tafel waren volledig vrij om hun eigen voorkeuren voor type CO2-vrije productie naar voren te brengen (behoudens stroom uit kolen) en voorstellen te doen voor stimulering van innovatie en/of productie. Dat is ook gebeurd, zoals te lezen valt in de verslagen van de gesprekken aan de Elektriciteitstafel. De deelnemers hebben zich unaniem achter de tekst van het hoofdstuk elektriciteit geschaard, waarin aan diverse technologieën aandacht is besteed, zie bijvoorbeeld de passage over de toekomstige invulling van regelbaar vermogen.

Bij 'documenten' (onderaan de site) komt u met de zoekterm 'Verslagen elektriciteit' bij de zes verslagen van deze tafel.