Participatie in het Klimaatakkoord

Energie Samen organiseerde de sessie over lokale energieopwekking. Energie Samen heeft meegewerkt aan het Klimaatakkoord van Nederland. Op het onderdeel participatie heeft Energie Samen participatiecoalities voorgesteld die op regionaal niveau de energietransitie met kennis en ervaring ondersteunen. 

Meer zeggenschap

Als we wind- en zonne-energie willen ontwikkelen als primaire energiebron, dan moeten we ook kijken naar hoe lokale coöperaties zeggenschap hebben over de manier waarop deze energie wordt opgewekt (locatie) en ook waarvoor de energie vervolgens gebruikt gaat worden. Het gaat hier om het eigendom van de opgewekte energie.

Draagvlak

Het uitgangspunt is dat er eigenaarschap ontstaat over energieprojecten, en daarmee ook draagvlak voor de financiering en de fysieke verandering van de leefomgeving. Daarom staat in het Klimaatakkoord de afspraak dat bij zulke projecten minimaal 50 procent lokaal eigendom moet zijn, als streefwaarde. Bestuurders en lokale partijen worden op deze manier aangezet om met elkaar na te denken over praktische oplossingen voor de energietransitie. 

Samenwerking

Participatie is hiermee een belangrijk ankerpunt binnen het Klimaatakkoord geworden. Er zijn inspanningsverplichtingen gesteld aan projectontwikkelaars om een vorm van participatie te gebruiken en eraan deel te nemen. Gemeenten kunnen financiering krijgen om groepen en belanghebbenden bij elkaar te krijgen voor de participatiecoalities. Dit wordt gedaan door onder andere fondsen vanuit de leden van de coöperaties en geld vanuit het Rijk. Energie Samen is één van de partijen die deze fondsen uitgeeft voor participatieprojecten. Door participatie op te nemen in het Klimaatakkoord is er een nieuwe dynamiek ontstaan binnen de sector van lokale coöperaties die aan de slag willen gaan met duurzame energie.  

Overzicht van de Dag van het Klimaatakkoord

Op 1 november 2021 was het de Dag van het Klimaatakkoord. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen, bekijk ze dan via het overzicht.