Voortgangsoverleg aan kabinet: Voorkom stilstand

In een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft voorzitter Ed Nijpels namens het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord gevraagd om ‘stevige doorzettingskracht’ van het kabinet. Het Voortgangsoverleg vindt een versnelling van het tempo nodig, en wil vooral een stilstand rondom de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 voorkomen.

Beeld: ©Klimaatakkoord.nl / Klimaatakkoord.nl
Nijpels in zijn brief namens het Voortgangsoverleg: "Het Klimaatakkoord verdraagt geen politieke luwte en langdurige demissionaire periode."

Geen luwte

Nijpels schrijft: “Tegen deze achtergrond merken wij op dat het klimaat(akkoord) geen politieke luwte en langdurige demissionaire periode verdraagt. Een voortvarende en consequente aanpak van de klimaatproblematiek vormt een bittere maar ook uitdagende noodzaak.”

Het Voortgangsoverleg doet daarvoor een zestal aanbevelingen. Ook kondigt het Voortgangsoverleg een advies aan over hoe de verhoging van de doelstelling van 49% naar 55% minder broeikasgassen in 2030 kan worden ingevuld. Dat advies komt komend voorjaar.

34 van de 49%

Het Voortgangsoverleg baseert zijn standpunt over een hoger tempo op de rapportages over de stand van zaken rond het klimaatbeleid van 30 oktober: de Klimaatnota, de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en de Monitor Klimaatbeleid. Daarin wordt geconstateerd dat met alle maatregelen die voor 1 mei 2020 waren genomen 34% van de benodigde 49% emissiereductie in 2030 kan worden gehaald. Die maatregelen vragen zelf al om actie, en extra maatregelen zijn nodig voor de resterende 15%.

Zes punten

Het Voortgangsoverleg vindt zes punten cruciaal en urgent om voortgang te boeken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Die punten zou het kabinet kunnen uitvoeren.

  1. Maak de route naar 2030 inzichtelijk: formuleer tussenresultaten en mijlpalen voor betere grip op de uitvoering.
  2. Jaag investeringen in en besluitvorming over infrastructuur aan. De doorlooptijden zijn lang en we moeten nu beginnen.
  3. Kom met prikkels voor investeringen in duurzame warmte. “De huidige situatie stimuleert burgers, boeren en bedrijven onvoldoende om duurzame energiekeuzes te maken. Daarvoor is het ook nodig dat de ontwikkeling van de wet- en regelgeving hieromtrent geen vertraging oploopt en zelfs wordt versneld.”
  4. Creëer duidelijkheid over in welke sectoren de toepassing van waterstof voorrang zou moeten krijgen.
  5. Maak regie op decentraal niveau mogelijk. Medeoverheden hebben nog onvoldoende bevoegdheden, capaciteit en middelen om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord.
  6. Meer aandacht nodig voor draagvlak en participatie. De maatregelen in het Klimaatakkoord raken iedereen. Brede betrokkenheid bij de uitvoering is essentieel.

Crisis

Ook ziet het Voortgangsoverleg dat de wereldwijde crisis door de Covid-19 pandemie "als aanleiding gezien kan worden om een impuls te geven aan investeringen in verduurzaming. Nu het kabinet aanzienlijke bedragen vrijmaakt voor economisch herstel en er een nationaal Groeifonds is ingericht, vindt het Voortgangsoverleg het verstandig om deze gelden ook te benutten en te oormerken voor het bestrijden van klimaatverandering."

Minister Wiebes heeft de brief inmiddels verzonden naar zijn mede-bewindspersonen en de Tweede Kamer.