Veenplan pakt uitstoot veenweides aan

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen door veenweidegebieden in 2030 met 1 miljoen ton per jaar omlaag te brengen. Over die aanpak heeft minister Carola Schouten recent een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Beeld: ©Rob Poelenjee
Blik op Waterland (Noord-Holland), een laaggelegen veenweidegebied.

Nederland heeft ruim 4000 vierkante kilometer ‘organische’ gronden, die volledig of gedeeltelijk uit veen bestaan. Door de daling van het grondwater staat dat veen meer bloot aan lucht en oxideert de grond. Daarbij komen broeikasgassen zoals lachgas N2O, kooldioxide CO2 en soms methaan CH4 vrij, en daalt ook de bodem. Om dit tegen te gaan is in het Klimaatakkoord de Regiegroep Veenweide opgericht. Daarin zitten de belanghebbenden binnen de sector Landbouw en Landgebruik: overheden, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties en een bank.  Die hebben nu een eerste fase afgesproken voor aanpassing van gebieden, onder regie van de provincies.

€ 200 miljoen

Het kabinet heeft voor deze eerste fase, de jaren 2020 en 2021, € 100 miljoen toegezegd, verdeeld over zes provincies. Voor de maatregelen in de jaren 2022-2030 is nog eens € 100 miljoen beschikbaar. De verwachting is dat eind 2020, begin 2021 de regionale veenweidestrategieën gereed zullen zijn. Die gaan de basis vormen voor een verdere aanpak in de regio’s. De plannen gaan over emissiereductie, met oog voor onder andere bodemdaling, de agrariërs in die gebieden, stikstof, watersystemen, biodiversiteit en de leefbaarheid van het platteland. Een van de onderdelen betreft deelname aan een nationale koolstofmarkt. Daar kunnen boeren geld verdienen aan hun nattere veenweide met het uitgeven van certificaten voor een bepaalde hoeveelheid emissiereductie. Die certificaten worden dan weer gekocht door andere partijen, om hun eigen uitstoot te compenseren.