Missies klimaat en energie leidend voor innovatieagenda

Met het benoemen van vijf missies ligt er een basis voor innovatiebeleid dat helpt om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren. De taakgroep Innovatie van het Klimaatakkoord heeft hiervoor de kennis- en innovatieagenda ‘Innoveren met een missie’ gepubliceerd. Dit is de innovatieagenda voor klimaat en energie voor de kortere en langere termijn. De agenda is een nadere uitwerking van het Ontwerp van het Klimaatakkoord. De overheid is nu aan zet om dit met partijen in de gehele innovatieketen verder vorm te geven.

Vijf missies

Het gaat om de volgende vijf missies:

 • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050;
 • Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050;
 • In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80 procent circulair;
 • Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050;
 • In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal.

Structuur uitwerken

Deze innovatieagenda helpt kennisinstellingen, departementen en bedrijven om de missies te vertalen naar hun eigen innovatieprogramma’s, aldus taakgroepvoorzitter Tim van der Hagen. Hij stelt dat er nu een goede structuur moet komen met instrumenten, financiering en goed bestuur om het innovatievermogen dat nodig is verder te ontwikkelen. Dan gaat het onder andere om versterken van bestaande samenwerkingen en het opzetten van nieuwe verbanden.

Dertien innovatieprogramma’s

De taakgroep, waar alle vijf de sectortafels bij betrokken waren, heeft de vijf missies uitgewerkt in dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s. De zogenoemde MMIP’s. Dat zijn:

 • Hernieuwbare elektriciteit op zee;
 • Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving;
 • Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving;
 • Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw);
 • Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht;
 • Sluiting van industriële kringlopen;
 • CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 • Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen;
 • Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit;
 • Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen;
 • Klimaatneutrale productie food en non-food;
 • Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en -gebruik;
 • Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem (A t/m E).

De kennis- en innovatieagenda ‘innoveren met een missie’ is dinsdag 12 maart met een brief van voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad aangeboden aan minister Wiebes van EZK.