Jongeren willen meer CO2 besparen

"Er zal meer CO2 bespaard moeten worden om de doelstelling van 49 procent reductie te halen. Het effect van het tekort aan vakmensen moet ook worden doorgerekend. De regionale energiestrategieën vragen betere coördinatie en communicatie." Dit zijn een paar belangrijke aanbevelingen van de jonge proffesionals van de Klimaat Energie Koepel (KEK) als commentaar op de hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord. De SER vroeg de jongeren om een advies. In hun advies geven jonge professionals uit diverse sectoren hun kritische visie op het beter inrichten van het Klimaatakkoord.

Hoofdlijn van het KEK-advies

KEK heeft in zijn advies aan de SER een aantal zaken geformuleerd, met als hoofdlijn: we moeten meer CO2 besparen, anders gaan we de 49% CO2-reductie in 2030 niet redden.

Aandachtspunten tweede fase onderhandelingen

Daarnaast formuleerden de jongeren duidelijke aandachtspunten om de tweede fase van de onderhandelingen scherper richting te geven:

  • Duidelijkheid vanuit de overheid wie wat betaalt.
  • Meer oog voor het tekort aan beschikbare vakmensen, doorrekenen in het financiële plaatje.
  • Betere coördinatie en communicatie over de Regionale energiestrategie (RES).

Zes teams van KEK hebben ook per sector (vijf sectortafels en de werkgroep Arbeidsmarkt & Scholing) inhoudelijke adviezen uitgebracht. Ook deze adviezen voor mogelijke verbetering van de tweede fase in de onderhandelingen zijn terug te vinden in het advies van KEK aan de SER.