11 maart Under construction: dilemma's in de gebouwde omgeving

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Inschrijven is niet meer mogelijk. Ben je ingeschreven voor het evenement, maar heb je geen deelnemerslink ontvangen? Neem dan contact op.

Zet in mijn agenda

7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af, uiterlijk in 2050. Deze uitdaging voor de gebouwde omgeving staat in het Klimaatakkoord, dat in juni 2019 is gepresenteerd. Hoe pak je zo’n uitdaging aan? Welke dilemma’s kom je tegen? Welke keuzes maak je? Op donderdag 11 maart kun je hierover meepraten, tijdens het online evenement ‘Under Construction – verduurzaming van de gebouwde omgeving’.

Header Under Construction
Beeld: Klimaatakkoord.nl

Centraal programma ‘Opperland in transitie’

In het denkbeeldige Opperland moeten tien miljoen woningen van het gas af. Hoe pak je dat aan? Kajsa Ollongren (demissionair minister van BZK, deelname onder voorbehoud), Lot van Hooijdonk (wethouder gemeente Utrecht), Medy van der Laan (voorzitter Energie Nederland) en Martin van Rijn (voorzitter Aedes) pakken deze handschoen op. Ze doen dat in spelvorm onder leiding van Maarten van Poelgeest. Ga je de mensen in Opperland verleiden? Ga je normeren? Of kies je voor een aanpak waarbij woningen wijk voor wijk van het gas af gaan? Wordt het een warmtenet, all-electric of hybride?

Deelsessies

Na een korte pauze kun je meedoen met een van de elf discussiesessies. De organisatie van deze sessies is in handen van de partijen die zijn aangesloten bij het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Je kunt kiezen uit:

A. 10 maal zoveel groen gas in 2030

Groen gas kan helpen kosten aanzienlijk te verlagen, maar moet tegelijk geen valse belofte zijn die alleen maar uitstelgedrag bevordert. Hoe pakken we dit aan?

In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd voor de productie van groen gas (Tafel Gebouwde omgeving). De productie van 150 miljoen m3 groen gas nu, moet in tien jaar tijd opgeschaald worden naar 2 miljard m3 in 2030. In de ‘Routekaart Groen Gas’ staat dat groen gas onmisbaar is voor de energievoorziening en hard nodig voor warmtevoorziening in de sectoren gebouwde omgeving, industrie en duurzame mobiliteit. Hoe kan de productie opgeschaald worden? Hoe gaat het met de uitvoering van de routekaart? Wat vraagt dit van het Rijk, de decentrale overheden en partijen in groen gas? Zijn alle partijen in de keten goed betrokken? En blijft er genoeg groen gas over voor de gebouwde omgeving, zoals het platteland en de oude wijken in de binnensteden? Deze en andere relevante vragen komen in deze sessie uitgebreid aan de orde. We gaan in discussie over het gezamenlijk realiseren van deze urgente maatschappelijke opgave. Ook kijken we naar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de wereld van groen gas. Tot slot kijken we hoe de opgave voor groen gas kan worden verankerd in de bredere uitvoeringsstructuur van het Klimaatakkoord.

Georganiseerd door de Unie van Waterschappen

B. Ja! Doe mij maar zo’n warmtenet

Waarom bewonersinitiatieven doorslaggevend zijn voor het succes van warmtenetten.

Met: Gijs Termeer (HIER), Tijmen Klip (HIER), Sybrand Frietema de Vries (Energiewerkplaats Fryslân), Agnes Mulder (CDA) en Ferd Crone (PvdA)

Hoe betrek je bewoners en woningeigenaren bij de schaalbare wijkaanpak? Een cruciale vraag, want een deel van de maatregelen vindt plaats in de woningen en daar zijn woningeigenaren de baas. Klimaatstichting HIER ziet dat bewonersinitiatieven helpen bij het creëren van draagvlak bij woningeigenaren. Ook bij de, voor bewoners ‘onpopulaire’, warmtenetten. Een oplossing die ongeveer de helft van de gemeenten met PAW-subsidie kiest.

Bewonersinitiatieven kunnen (samen met gemeenten) de rest van de wijk enthousiasmeren voor de warmtetransitie. Wel zien we belangrijke knelpunten, onder andere op het gebied van professionalisering, projectfinanciering en financiering van individuele woningmaatregelen. Waar staan we? Wat is extra nodig voor realisatie en opschaling? In deze sessie doen we een aantal concrete voorstellen, waaronder een participatiemeting en warmtefonds voor coöperatieve warmtenetten. We starten een politieke discussie over deze voorstellen.

Georganiseerd door Klimaatstichting HIER

C. Kiezen voor isolatie

Wat betekent een stevige inzet op isolatie?

Met: Diederik Samsom (EU), Joris Thijssen (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie)

Te veel Nederlandse woningen zijn slecht geïsoleerd. Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat sneller meer woningen geïsoleerd worden. Dat is van belang voor het klimaat, maar ook voor het comfort en de energierekening van de bewoners. Sneller meer isoleren is net zo belangrijk als het starten van de voorbereidingen voor het aardgasvrij maken van wijken. De Tweede Kamer vraagt om een nationaal isolatieprogramma en de introductie van vouchers voor woningeigenaren. Hierbij krijgen eigenaren van woningen een tegoedbon van de Rijksoverheid die hen korting geeft op de kosten van isolerende maatregelen. Het is de hoogste tijd voor een gesprek over de invulling van een nationaal isolatieprogramma. Tijdens deze talkshow gaan we in gesprek met politici over de rol van de Rijksoverheid en het volgende kabinet. Diederik Samsom (EU), Joris Thijssen (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) bespreken hun ideeën voor een Nationaal Isolatie Programma.

Georganiseerd door Natuur & Milieu

D. Met een slecht label minder lenen?

Op welke manier moeten leennormen rekening houden met de energieprestaties van de woning?

Met: Jeroen Pels (Triodos Bank), Marcel Warnaar (Nibud) en Wietse Roest (Yellowtail)

Als eerste bank in Nederland heeft Triodos Bank een volledig geïntegreerde hypotheekberekening waarbij de effecten van energiebesparende maatregelen op de netto-woonlasten gepresenteerd worden in samenhang met de hypotheeklasten. Hiermee zet Triodos Bank haar beleid kracht bij dat een duurzame woning leidt tot meer leenruimte en een minder duurzame woning leidt tot minder leenruimte.

Tijdens deze sessie gaan sprekers in op de rol van ketenpartijen. Moeten zij, al dan niet verplicht, woningeigenaren wijzen op energiebesparende spijtvrije maatregelen? En wat zijn duurzame modellen voor het financieren van spijtvrije maatregelen? Wat is een goede leennorm? Waarom moeten we waakzaam zijn voor andersoortige financieringsmodellen? Hoe houden we oog voor een samenhangende wijkaanpak en gespikkeld bezit (als particuliere koopwoningen en sociale huurwoningen door elkaar staan)? 

Georganiseerd door Triodos Bank

E. ‘Dat zien we dan wel weer!?’

Waarom regie nodig is in de energietransitie

Met: Co Verdaas (TU Delft), Fred Jonker (VNG)

Tijdens deze sessie vindt een interactief gesprek plaats met gastspreker Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling bij TU Delft, en andere deelnemers. Welke mate van regie past bij diverse strategieën voor verduurzaming in de gebouwde omgeving? Welke ruimtelijke en logistieke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe kan je stappen zetten zonder zicht op een eindbeeld (“dat zien we dan wel weer?”) en welke rol spelen gemeenten daarbij? Hoe dienen we het publieke belang en zorgen we voor een betaalbare transitie?

Ook hebben we het over:

  • De haalbaarheid en betaalbaarheid vanuit het perspectief van de wijk
  • Capaciteitsopbouw, vraagbundeling en kostendaling
  • Het werk spreiden in de tijd en over de gemeente
  • Regie in het beginstadium, zodat ook de laatste stappen uitgevoerd worden

Georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

F. Een haalbaar en betaalbaar aanbod

Innovatieve koplopers over vastgoedstrategie en productiecapaciteit

Met: Willem Haase (Webo), Robin Paalvast (Gemeente Zoetermeer), Joris van den Heuvel (De Renovatieversneller), Sjoerd Klijn Velderman (Stroomversnelling).

In 2019 is het Klimaatakkoord van Parijs vertaald naar het nationale Klimaatakkoord. In het akkoord staat dat elk marktdomein een eigen CO2-budget heeft. Voor de gebouwde omgeving is de opgave voor CO2-reductie groot. De opgave vraagt om een strakke vastgoedstrategie van de vraagzijde en een investering in productiecapaciteit van de aanbodzijde. Hoe moet de gebouwde omgeving innoveren, zodat de opgave voor CO2-reductie haalbaar en betaalbaar wordt? Wat kan vandaag al gerealiseerd worden? Tijdens deze sessie geven koplopers in de energietransitie antwoord op deze vragen.

Georganiseerd door Stroomversnelling

G. Mensen maken de transitie

Hoe lossen we een dreigend tekort aan technici op?

Met: Janine Verweij (Techniek NL) en Martha van den Hengel (Alliander).

De uitvoering van de energietransitie is een enorme uitdaging. We hebben veel technische mensen nodig, waaraan nu al een groot tekort is. Uitvoerende partijen moeten leren hoe ze beter samenwerken en vervolgens efficiënter werken. Ook zijn technologische innovaties nodig die het uitvoerende proces makkelijker maken. Hoe maken we de transitie haalbaar en betaalbaar? Door actief te leren van de proefwijken waar de komende jaren de schop de grond ingaat. Wat gaat goed en wat is lastig? Het leer- en innovatieprogramma ‘Mensen maken de transitie’ staat hiervoor aan de lat. Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over het efficiënter inrichten van de uitvoeringsketen. 

Georganiseerd door Mensen Maken de Transitie, Alliander en Techniek Nederland

H. Dilemma’s en oplossingen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving

In debat over de praktische uitvoering van de wijkaanpak, kostenreductie en aanleg van nieuwe infrastructuur.

Koninklijke Bouwend Nederland gaat in gesprek met deskundigen uit de praktijk en de politiek. Het debat gaat over de dilemma’s en oplossingsrichtingen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hoe wordt de wijkaanpak het vliegwiel voor grootschalige verduurzaming? Hoe verduurzamen we woningen en gebouwen, via collectieve en individuele routes? Hoe houden we de verduurzaming betaalbaar voor ondernemers en woningeigenaren? En hoe zorgen we ervoor dat ook ondergrondse energie-infrastructuren op tijd klaar zijn voor de transitie van de gebouwde omgeving?

Georganiseerd door Koninklijke Bouwend Nederland

I. Renoveren opschalen, hoe dan?

Organiseren van spijtvrije standaardisering en industrialisatie.

Corporaties, bewoners, netwerkbeheerders, gemeenten: alle partijen komen tegelijkertijd met nieuwe eisen, wensen en randvoorwaarden. Veel vragen komen te liggen bij nieuwe partijen die voorheen niet structureel met elkaar om de (digitale) tafel zaten. Hoe zorg je voor de opschaling, standaardisering en industrialisatie van oplossingen, voor zowel corporatie als aanbieder? Hoe herken je daarin spijtvrije oplossingen?

Een nieuwe ontwikkeling is dat corporaties steeds vaker met elkaar samenwerken als het gaat om de inkoop en verspreiding van hun aanpak. Hoe zorg je voor een transparante transitie waarvan je samen profiteert? Wat doet dat met de relatie tot zowel bewoners, gemeenten, netwerkbeheerders en toeleveranciers?

Georganiseerd door AEDES

J. Met verduurzaming een hogere woningwaarde?

In 2050 moeten alle woningen verduurzaamd zijn. Wat doet een investering in duurzaamheid met de waarde van jouw woning?

Hoe krijgt verduurzaming een ‘waarde’ in de woningmarkt? Welke proposities gaan uitvoerders lanceren voor het verduurzamen van woningen? Hoe gaan makelaars om met de woningwaarde, in relatie tot verduurzaming? Is een hogere woningwaarde een goede stimulans voor het verduurzamen van je huis?

Georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

K. Regionale warmtetransitie, hoe gaat dat in zijn werk?

In gesprek over aanpak en samenwerking

Met: Ronald Prins (Provincie Zuid-Holland), Jade Oudejans (Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland) en Hans van der Zwan (IPO)

Ben je benieuwd naar de rol van provincies in de warmtetransitie? Wil je weten wat de rol van provincies betekent voor jouw organisatie? Tijdens deze sessie kom je te weten hoe provincies de warmtetransitie benaderen. Ook krijg je inzicht in de belangrijkste uitdagingen en succesfactoren. We laten een aantal voorbeelden zien en gaan in gesprek met de programmaleiders. Waarom hebben zij voor een bepaalde aanpak gekozen? Hoe werken zij samen met andere partners in de regio? Wat zijn de voordelen en wat kan beter?

Georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg

Aanmelden

Aanmelden, ook voor de deelsessies, kan tot en met 9 maart via deze link.