Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat

In de voorbereiding van het Klimaatakkoord is in opdracht van de ministeries van EZK en BZK de ‘Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat’ uitgevoerd door en consortium van ruimtelijk ontwerpers. Ze geven inzicht in ruimtebeslag, impact op de beleving en kansrijke combinaties met andere opgaven. Deze kennis wordt benut aan de sectortafels en door de ruimtelijk experts actief ingebracht. De Ruimtelijke Verkenning kunt u hieronder downloaden.

De klimaat- en energietransitie zal een effect hebben op hoe Nederland eruitziet. Duurzame energie is, meer dan fossiele energie, zichtbaar in het landschap. Een goede ruimtelijke inpassing van de maatregelen uit het Klimaatakkoord is dan ook van groot belang. De nieuwe ruimtevraag, gecombineerd met het huidige en toekomstige ruimtebeslag van andere functies, onderstreept de grote omvang van de operatie en de noodzaak tot innovatief ruimtelijk ontwerp en een belangrijke rol voor ruimtelijke regie op regionaal niveau.

De ruimtelijke impact van de te nemen maatregelen weegt daarom mee bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Zo nemen ruimtelijke experts deel aan de verschillende sectorale klimaattafels en zal ook het PBL aandacht besteden aan de ruimtelijke en impact van de voorgestelde maatregelen bij de doorrekening van het Klimaatakkoord.

De afspraken uit het Klimaatakkoord vormen belangrijke input voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De beide trajecten van NOVI en Klimaatakkoord worden om die reden gesynchroniseerd. De NOVI is vervolgens de basis voor de inbedding van de klimaat- en energietransitie in de fysieke leefomgeving en voor de doorwerking in andere instrumenten onder de Omgevingswet.