Commissie gaat rol burgerforum onderzoeken

Een commissie van experts gaat onderzoeken welke instrumenten er zijn om de betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid te vergroten. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Motie

Wiebes reageert met de opdracht aan de commissie op een motie van Kamerlid Agnes Mulder van het CDA en enkele andere ondertekenaars, die vroegen om een onderzoek naar de toepassing van burgerpanels in het klimaatbeleid. Wiebes schrijft dat het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) betrokkenheid van burgers zien als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie. “Dat draagt niet alleen bij aan het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor de transitie, maar kan ook een manier zijn om mét de samenleving te komen tot nieuwe en innovatieve ideeën en deze te benutten bij het maken en uitvoeren van beleid."
 

Onafhankelijk

Wiebes stelt een onafhankelijke expertcommissie in, met enkele academici en praktijkdeskundigen op het terrein van democratie, maatschappelijke dialoog en burgerparticipatie. Die commissie gaat een analyse uitvoeren naar instrumenten zoals een burgerforum, op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Wiebes zal de commissie vragen om antwoorden en eventuele aanbevelingen, die voor de verkiezingen van maart 2021 aan de Tweede Kamer kunnen worden gestuurd. Hij vraagt de commissie ook om een apart deelproduct met ‘handelingsperspectief’ voor lokale en regionale overheden die al aan de slag willen met een burgerforum.

Het kabinet onderzoekt ook al de mogelijkheid van een burgerforum op breder terrein dan alleen klimaatbeleid. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de Tweede Kamer daarover naar verwachting aan het eind van het jaar informeren.

Eerder bepleitte ook voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg in een ingezonden stuk voor het NRC om burgers een stem in het Klimaatakkoord te geven via burgerpanels.