Eerste Energiestrategie komt uit Zeeland

De eerste van dertig Regionale Energiestrategieën (RES) is vastgesteld. Zeeland heeft haar RES 1.0 via voorzitter Nijpels van het Voortgangsoverleg, aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. PBL gaat alle dertig RES’en doorrekenen.

©Klimaatakkoord.nl
Voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg neemt de RES 1.0 van Zeeland in ontvangst.

Meer dan 100 partijen

De energieregio Zeeland werkte voor de vaststelling van de RES drie jaar lang samen met meer dan 100 Zeeuwse partijen aan de strategie om in 2050 energieneutraal te zijn. De RES is bekrachtigd door alle 13 Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. Die zullen ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Groei in zon en wind

Zeeland streeft ernaar om in 2030 3 TWh (van de 35 TWh duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord) op te stellen. Daarvoor zou windenergie groeien van van 570 naar 700 MW vermogen en zonne-energie van 250 naar 1000 MW (op land en daken). Daarmee zou Zeeland zichzelf in 2030 geheel van duurzame stroom kunnen voorzien.

Daarnaast wil de RES een CO2-besparing van 49% in de mobiliteitssector en een CO2-besparing van 34% in de gebouwde omgeving. Ook kijkt de RES naar gebruik van groene waterstof, aardwarmte en industriële restwarmte.

©Provincie Zeeland
Windpark in Zeeland

Uitdagingen

Uitdagingen voor de verduurzaming in de gebouwde omgeving zijn de grote spreiding in woonkernen en de grote voorraad monumentale gebouwen in Zeeland. In mobiliteit zijn elektrificeren en een dekkende laadpaleninfrastructuur de voorwaarden. Tegelijk mogen huishoudens niet voor onevenredig hoge kosten komen te staan en moeten bedrijven kunnen blijven concurreren.

Meer dan 100 partijen zijn betrokken geweest: uit bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheden, onderwijs en gemeenteraden. Inwoners werden betrokken met informatieavonden. Nu breekt de fase van uitvoering aan. Ook in die fase zullen participatie en netwerksturing belangrijk zijn. “De Zeeuwse RES is van en voor Zeeuwen. De partijen die meegewerkt hebben aan de samenstelling van de RES, worden in deze fase weer gevraagd om mee te denken. Dat noemen wij Parijs op z’n Zeeuws,” aldus het persbericht.

Van de RES is een poster gemaakt met de belangrijkste punten van de RES, gericht op kinderen uit groep 7 en 8.