Industriële clusters publiceren plannen 2030-2050

De industrie staat voor een stevige afspraak in het Klimaatakkoord: in 2030 14,3 miljoen minder CO2-uitstoot. Naast wat bedrijven individueel doen, zal samenwerking met andere bedrijven in de regio helpen om de uitstoot te verlagen. Hier publiceren zes clusters in Nederland hun plannen, die online in ontvangst zijn genomen door minister Wiebes van EZK.

Beeld: ©Klimaattafel Haven en Industrie Rotterdam - Moerdijk

Koplopersprogramma's

In het Industriehoofdstuk van het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de regionale Koplopersprogramma’s. De reductie die de industrie moet realiseren is zo groot dat het niet lukt om dat alleen te doen binnen de afzonderlijke bedrijven. Door samenwerking over de bedrijfs- en sectorgrenzen heen kan meer worden bereikt dan wat bedrijven alleen kunnen doen. Dat kan het beste op het niveau van de regio’s. In Nederland zijn vijf grote industriële clusters: Rotterdam/Rijnmond, Noordzeekanaalgebied, Chemelot, Zeeland en Noord-Nederland. Buiten deze vijf clusters is er verspreid door het land nog een groot aantal CO2-heffingsplichtige bedrijven, zoals de verschillende papierfabrieken door het land. Gemakshalve wordt deze groep niet-regio gebonden industrie aangeduid als het zesde cluster.

Zes clusters

De zes clusters hebben nu in programma’s in kaart gebracht wat hun plannen zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Naast het gezamenlijke commitment van bedrijven geven de plannen ook weer wat zij van de overheid en andere partijen nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen (leidingnetten) en regelgeving.

Op dit moment overleggen de clusters al met de beheerders van energie-infrastructuur over de voor deze plannen benodigde netwerken (voor elektriciteit, gas, CO2, waterstof, warmte). Dit moet leiden tot Cluster Energie Strategiën (CES-sen), op basis waarvan de netbeheerders de noodzakelijke investeringen kunnen doen.

Deze zes Koplopersprogramma’s zijn:

Zie voor de aanbieding van de Koplopersprogramma's aan minister Wiebes van EZK ook ons YouTube-kanaal.