Kabinet start consultatie over CO2-heffing

Tot eind mei kan iedereen reageren op het voorstel voor de voorgenomen CO2-heffing voor de industrie. Het kabinet is op internet een consultatie gestart.

Industriegebied Moerdijk

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er een CO2-heffing komt voor de industrie. Het is bedoeld als een instrument om de industrie de eigen doelstelling in het Klimaatakkoord te laten halen. Aan de andere kant is er ook een subsidie voor CO2-arme technieken (SDE++), waarvan de industrie gebruik kan maken. Samen vormen ze de ‘stok en wortel’ om de doelen te bereiken, aanvankelijk zo’n 14,3 miljoen ton CO2 minder dan zonder extra beleid.

De consultatie, die wegens de coronacrisis een paar weken was uitgesteld, loopt tot 29 mei. De heffing moet volgens afspraak op 1 januari 2021 in werking treden. Vanwege de coronacrisis wil het kabinet ook ‘voorzichtig beginnen’ met de heffing. Naar verwachting zal de heffing in de eerste jaren nagenoeg geen extra lasten voor de industrie opleveren. De hoogte van de CO2-heffing zal later dit jaar worden vastgesteld.

Vorm

Aan de nationale CO2-heffing moeten alle bedrijven meedoen die nu al meedoen aan het Europese systeem voor emissiehandel, plus afvalverbranders en bedrijven die relatief veel van het broeikasgas lachgas uitstoten. Dat zijn in totaal zo’n 450 bedrijven. Elektriciteitsopwekking valt niet onder de heffing, warmtelevering wel. De heffing wordt ingevoerd als een minimumprijs voor een Europees emissierecht. Als dat Europese emissierecht duurder is dan de vastgestelde minimumprijs, dan bedraagt de heffing dus nul.

Die bedrijven gaan een heffing betalen over alle broeikasgassen die zij extra uitstoten ten opzichte de best presterende bedrijven in hun sector. Er wordt een ‘heffingsvrije voet’ bepaald aan de hand van Europese ijkwaarden voor de 10% best presterende bedrijven op dit gebied. In het eerste jaar krijgen bedrijven nog wat extra ruimte (1,2 maal de Europese ijkwaarde), maar de vrije emissieruimte neemt elk jaar met een vast percentage af. Alle heffingsvrije voeten samen moeten in 2030 uitkomen op de doelstelling voor de industrie.

Bedrijven kunnen onder elkaar heffingsvrije ruimte verkopen, maar niet opsparen voor volgende jaren.

Invoering

In een ‘consultatiedocument’ staat de schets van de nationale heffing, die verder is uitgewerkt in het concept-wetsvoorstel en de toelichting. Het is de bedoeling dat de heffing op 1 januari 2021 van kracht wordt. Om dat voor elkaar te krijgen moet de Raad van State nog een oordeel geven, en ook het parlement moet instemmen. De hoogte van de CO2-heffing en het jaarlijkse percentage wanneer de vrije ruimte voor bedrijven afneemt moeten ook nog worden berekend.