Wiebes: “Breed draagvlak voor maatregelen”

Gisteren heeft minister Wiebes van Economische Zaken aan de Tweede Kamer een nieuwe tussenstand gerapporteerd in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hij doet dit naar aanleiding van een brief van voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg, met daarin het meest recente overzicht van tientallen partijen die zich aan het Klimaatakkoord verbinden. “Dit laat zien dat dat er breed draagvlak is voor de maatregelen in de verschillende sectoren en op de thema’s,” schrijft de minister.

In zijn brief meldt Wiebes, in navolging van Nijpels, dat de meeste partijen die waren betrokken bij het opstellen van de afspraken zich ook hebben aangesloten bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat doen ze individueel, of via koepelorganisaties. Wel vragen sommige partijen extra aandacht voor enkele punten in de uitvoering  en brengen ze soms ook nieuwe ideeën in. “Het staat de partijen uiteraard vrij deze in te brengen in de uitvoering,” staat in de brief.

Vertegenwoordigers van aangesloten partijen, inclusief het Rijk, werken de afspraken nu verder uit in verschillende ‘uitvoeringsoverleggen’, die ook gezamenlijke problemen oplossen. Wiebes: “Daarin spreken partijen elkaar aan op het nakomen van de afspraken.” Als dat nodig is voor de uitvoering of voor nieuwe ideeën, kunnen ook andere partijen worden betrokken.

Betrokken blijven

In zijn brief legt Nijpels uit waarom niet alle organisaties zich al hebben aangesloten. “Enkele organisaties vinden het bereikte akkoord waardevol, maar de gemaakte afspraken niet toereikend. Om die reden committeren zij zich niet aan dit Klimaatakkoord. Deze partijen nemen daarmee geen deel aan de uitvoeringsoverleggen. Via de platformfunctie van het Klimaatakkoord kunnen zij wel bij het proces betrokken blijven.”

In de bijlage van de brief van Nijpels staan de partijen genoemd die zich hebben gecommitteerd. Nijpels: “Het centrale doel van het Klimaatakkoord, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. Dit vraagt bijdragen van burgers, werkenden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, decentrale overheden en het Rijk. Dat zo veel deelnemende partijen zich committeren stemt hoopvol.”

Structuur

Minister Wiebes belooft de Kamer ook binnenkort nader te informeren over de uitvoeringsstructuur van het Klimaatakkoord, onder andere over het Voortgangsoverleg en de regie door het kabinet in de uitvoering.