RIVM: Klimaatakkoord kan winst voor gezondheid opleveren

De maatregelen in het Klimaatakkoord kunnen, door het verdwijnen van de fossiele bronnen, winst opleveren voor gezondheid, veiligheid en natuur. Deze winst is relevant maar ook beperkt omdat het verlagen van de uitstoot van CO2–het hoofddoel van het Klimaatakkoord—zich niet één-op-één vertaalt in vermindering van luchtverontreiniging of in veiligere leef- en werkomstandigheden. Dat blijkt uit een eerste, ruwe verkenning door het RIVM in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ligt de winst tot 2030 vooral in het vervangen van verbrandingsmotoren (benzine, diesel, gas) door elektromotoren. Hierdoor komen minder stikstofoxiden en fijnstof in de lucht en nemen ziektes hierdoor mogelijk met een tot enkele procenten af. Tussen 2030 en 2050 zal de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof verder dalen. Ook geluidsoverlast en slaapverstoring binnen de bebouwde kom nemen af. Als in 2050 alle woningen gasloos zijn kan geen koolmonoxidevergiftiging door aardgasinstallaties in huis meer plaatsvinden. Dat voorkomt 10-50 dodelijke slachtoffers per jaar.

Het RIVM benadrukt dat het gaat om een eerste verkenning die een ruwe schatting op nationaal niveau oplevert. Internationale maatregelen kunnen de winst vergroten. Het rapport geeft een eerste aanzet om kansen voor gezondheid, veiligheid en natuur in beeld te brengen. Het RIVM vindt een systematiek nodig om gaten in de kennis in beeld te brengen en aan te vullen.