Zonder de hulp en bijdrage van burgers is het niet mogelijk om de verandering naar een duurzame samenleving te laten slagen. Op initiatief van het Klimaatberaad heeft het Nationaal Platform Burgerparticipatie bij Omgevingsbeleid (NPBO) met Buurkracht en HIER klimaatbureau gesprekken georganiseerd, waar in totaal een kleine 200 burgers aan hebben deelgenomen. Het doel was om beter zicht te krijgen op de wensen en zorgen van burgers over klimaatverandering en klimaatbeleid. En om concreet te benoemen hoe burgers bij de uitwerking en uitvoering van het Klimaatakkoord betrokken willen worden.

Gesprekken met burgers maken duidelijk dat mensen beseffen hoe enorm groot de nodige veranderingen zijn. Ook begrijpen mensen dat er soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Niet iedereen ziet de noodzaak voor verandering en wil actief bijdragen, maar grote groepen burgers zijn zelf al in actie gekomen. Wanneer burgers actief meedenken wordt een schat aan kennis en ervaring ontsloten en neemt de kans toe dat mensen zich mede-eigenaar van de plannen gaan voelen. Van de landelijke en lokale overheid verwachten burgers dat deze betrouwbaar is, een consistent beleid voert naar hen luistert, bijvoorbeeld bij beslissingen over windmolenparken, en ruimte biedt voor eigen initiatieven.

Lees het hoofdstuk Burgerparticipatie uit het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.