De realisatie van het Klimaatakkoord wordt een van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. Energieopwekking uit zon, wind en biomassa vraagt ruimte en zal het aanzien van steden en landschappen veranderen. Een goede ruimtelijke aanpak, waarbij soms ingrijpende ruimtelijke keuzen nodig zijn, is daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ruimtelijk experts zijn om die reden betrokken bij de gesprekken over het Klimaatakkoord aan elke tafel. Zij vragen aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving, voor meervoudig ruimtegebruik en voor een verstandige koppeling tussen energiebronnen en energievraag bij de uitwerking van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Verder wijzen ze op de noodzaak voor een gebiedsspecifieke aanpak, zowel in het stedelijk als het landelijk gebied.

Lees het hoofdstuk Ruimtelijke inpassing uit het Voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.