Klimaatberaad

Het Klimaatberaad is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Het Klimaatberaad bestaat uit de voorzitters van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, medeoverheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). De voorzitter van het Klimaatberaad is Ed Nijpels.

Deelnemers aan het Klimaatberaad
De kern van het Klimaatberaad bestaat uit

 • Ed Nijpels (voorzitter),
 • Kees Vendrik (Elektriciteit),
 • Diederik Samsom (Gebouwde omgeving),
 • Manon Janssen (Industrie),
 • Pieter van Geel (Landbouw en landgebruik),
 • Annemieke Nijhof (Mobiliteit), en
 • de directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
   

De kern van het Klimaatberaad wordt ondersteund door CNV, NVDE, FNV, Greenpeace, Interprovinciaal Overleg, Jonge Klimaatbeweging, Milieudefensie, MKB-Nederland, Natuur en Milieu, Unie van Waterschappen, VNG, VNO-NCW.

Taken van het Klimaatberaad

Het Klimaatberaad ziet toe op de voortgang en de samenhang en moeten zorgen dat doorsnijdende thema’s als arbeidsmarkt en scholing, innovatie, financiering en ruimtelijke inpassing overal worden uitgewerkt. Ook zorgt het Klimaatberaad ervoor dat afspraken zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak hebben.

De taken van de kern van het Klimaatberaad zijn:

 • Bewaken van de voortgang van het proces
 • Zorgen voor samenhang tussen de sectoren en de plannen
 • Begeleiden van de doorrekeningen van de plannen
 • Voorstellen maken voor wet- en regelgeving voor, toezicht op en vastlegging van de plannen

De taken van de bestuurlijke en maatschappelijke organisaties zijn:

 • Tijdig kansen en risico’s voor draagvlak signaleren
 • Reflecteren op voorgenomen maatregelen met het oog op draagvlak
 • Krachten in samenleving mobiliseren die draagvlak kunnen versterken

Voorzitter van het Klimaatberaad

Ed Nijpels is de voorzitter van het Klimaatberaad. Hij is ook de voorzitter van de Borgingscommissie van het huidige Energieakkoord. Daarnaast is hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), voorzitter van het Climate Centre van het Internationale Rode Kruis, voorzitter van het bestuur van Milieu Centraal, voorzitter van de Raad van Toezicht van AVRO-TROS, voorzitter bestuur GeoBusiness Nederland. Voorheen was hij o.a. minister van VROM in het tweede kabinet Lubbers en burgemeester van Breda en Commissaris van de Koningin in Fryslân (Friesland).