Sectortafels

De platformen waar afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken, zijn de sectortafels. Aan de tafels nemen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen plaats. In totaal zijn er vijf sectorale tafels:

Deelnemers aan de sectortafels

Aan de sectortafels nemen organisaties en bedrijven deel die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn binnen de sector, kennis over de sector kunnen inbrengen en (ook) namens anderen afspraken kunnen maken. Zij kunnen bijdragen door hun eigen CO2-uitstoot te verminderen, maar ook door actief anderen te stimuleren om mee te doen en ook minder CO2 uit te stoten en oplossingen te bedenken.

Voorzitters van de sectortafels

Elke sectortafel heeft een onafhankelijke voorzitter. De voorzitters van de sectortafels hebben de sectortafels samengesteld (op basis van de criteria, zoals geformuleerd in de Kamerbrief van 23 februari 2018). Zij zijn verder verantwoordelijk voor de organisatie van hun tafel en de manier waarop de partijen aan tafel afspraken maken. De voorzitters van de tafels zijn:

  • Kees Vendrik voor Elektriciteit
  • Diederik Samsom voor Gebouwde omgeving
  • Manon Janssen voor Industrie
  • Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik
  • Annemieke Nijhof voor Mobiliteit

De voorzitters van de sectortafels zitten ook in het Klimaatberaad.

Doelstelling van de sectortafels

Het centrale doel van het Klimaatakkoord is om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit doel is opgesplitst naar een doelstelling per sector uitgedrukt in megatonnen CO2-reductie. De sectortafels werken nu hard aan oplossingen om de doelstelling in hun eigen sector en het gezamenlijke doel te halen. Daarnaast kijken ze ook verder en moet ze ervoor zorgen dat in 2050 er nog veel minder CO2 uitgestoten wordt. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de doelstelling per sector.

Sectortafel Voorzitter CO2-reductie in 2030
CO2-reductieopgave per tafel
Elektriciteit Kees Vendrik 20,2 megaton
Gebouwde omgeving Diederik Samsom 3,4 megaton
Industrie Manon Janssen 14,3 megaton
Landbouw en landgebruik Pieter van Geel 3,5 megaton
Mobiliteit Annemieke Nijhof 7,3 megaton

Taken van de sectortafels

Van de sectorale tafels wordt verwacht dat zij afspraken voor de eigen sector maken om bovenstaande doelstelling te bereiken. Daarnaast moeten zij ook ingaan op thema’s die voor alle sectoren van belang zijn, zoals innovatie, arbeidsmarkt en scholing, financiering en ruimtelijke inpassing. Bovendien moeten ze zorgen voor een breed maatschappelijk draagvlak voor de gemaakte afspraken.