Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. De bestaansgrond van de VNG luidt: ‘Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur.’ De ambitie is: ‘De VNG zet de trend in het binnenlands bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaren.’

Dit voorjaar zijn de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gestart, met als doel in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringen. De onderhandelingen staan onder coördinatie van het Klimaatberaad en worden inhoudelijk gevoerd aan 5 sectortafels. De VNG is vertegenwoordigd in zowel het Klimaatberaad als aan alle sectortafels met lokale bestuurders.

VNG