Natuur & Milieu

Natuur & Milieu onderhandelt mee over het Nederlands Klimaatakkoord. Wij zitten aan tafel bij het Klimaatberaad en bij de sectortafels Mobiliteit, Industrie en Voedsel. Voor Elektriciteit en Gebouwde Omgeving onderhandelen we mee aan verschillende subtafels. Wij overleggen hiervoor intensief met de andere groene ngo’s aan de onderhandeltafels: Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties.

Onze inzet is aan alle tafels gedreven vanuit hetzelfde doel: het tegengaan van ontwrichtende klimaatverandering. Daarom zetten wij in op een ambitieus akkoord, met concrete maatregelen die samen optellen tot 55% CO2-reductie in 2030 en die bijdragen aan een volledig klimaatneutrale samenleving in 2050. Want dat is de besparing die nodig is om op koers te komen voor de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord.

Daarnaast zetten wij ons in voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten van het nieuwe klimaatbeleid. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, zodat iedereen mee kan doen.

Natuur&Milieu